1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Aýatdan manylar

2.267. Eý, iman getirenler! Gazanan zatlaryňyzyň we size rysgal hökmünde ýerden çykaran zatlarymyzyň gowusyndan haýyr-sahawat ediň! Özüňize berlende gözüňizi ýumman almajak erbet zadyňyzy haýyr-sahawat hökmünde bermäň! Allanyň Baýdygyny (hiç zada mätäç däldigini), hamdy-sena edilmäge laýykdygyny biliň!

Başy » Sözbaşy » 101-nji süre: «Karyga» («Elhenç ses»)

«Karyga» süresi Mekgede inen sürelerden bolup, ol 11 aýatdan ybaratdyr. Süräniň ady ilkinji aýatda agzalýan «Elhenç ses» sözünden alnandyr. Ol kyýamat diýmekdir. Bu sürede kyýamat gopanda bolup geçjek hadysalar beýan edilýär.

 Rahman (Mähriban) we Rahym (Rehim- şepagatly) Allanyň ady bilen
 1. Karyga («Elhenç ses») gelende)!
 2. Ol Karyga näme eýsem?
 3. Sen ol Karyganyň nämedigini nädip biljek?
 4, 5. (Ol) gün ynsanlaryň göýä, (daş- töwerekde) pytrap gaýmalaşyp ýören kebeleklere, daglaryň tüýdülip sowrulýan reňkli ýüňlere öwrüljek günüdir!
 6, 7. (Ol gün mizan terezisinde) kimiň çekilen (amal-sogap işleri) agyr gelse, ol razy boljak bir ýaşaýşynyň (jennetiň) içindedir.
 8, 9. Emma kimiň çekilen (amal-sogap işleri) ýeňil gelse, onda onuň barjak ýeri Häwiýedir.
 10. Sen onuň («Häwiýäniň») nämedigini nädip biljek?
11. (Häwiýe) lowlap duran otdur!