1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Aýatdan manylar

34. 6. Özlerine ylym berlenler Perwerdigäriňden saňa inderileniň hakykatdygyny we onuň Gudraty güýçli we hakyky öwgä mynasyp bolan (Allanyň) ýoluna gönükdirýändigini görýärler.

Başy » Sözbaşy » 110-njy süre: «Nasr» («Kömek»)

«Nasr» süresi Mekgede inen sürelerden bolup, ol 3 aýatdan ybaratdyr. Bu süre Mekgäniň musulmanlaryň ygtyýaryna geçen wagty inipdir. Süräniň ady kömek manysynda bolan ilkinji aýatda agzalýan «Nasr» sözünden alnandyr. Bu sürede Allanyň kömeginiň gelendigi, pygamberligiň öz maksadyna ýetendigi we onuň indi wagtynyň azalandygy habar berilýär.

Rahman (Mähriban) we Rahym (Rehim- şepagatly) Allanyň ady bilen
 1, 2, 3. (Eý, Muhammet!) Allanyň kömegi we (Mekge eýelenip) ýeňiş gelen bolsa, ynsanlaryň topar-topar bolup Allanyň dinine girýändiklerini gören bolsaň, indi sen Perwerdigäriňe hamdy-sena (aýt we Ondan ýalkaw dile! Takyk, Ol tobalary kabul edijidir.